საგრაგნილე მავთულები

 

                        2.საგრაგნილე სადენები
АПБ, АПБД, АПСД,ПБ,ПБД,ПСДТ,ПСДКТ,ПСД-1 შემოსახვევი სადენები ქაღალდის და ბოჭკოს იზოლაციით.
   D დენგამტარი შრე(ძარღვი) მრგვალი ან მართკუთხის ფორმის.

 

 

АПБ, АПБД, АПСД,ПБ,ПБД,ПСДТ,ПСДКТ,ПСД-1

შემოსახვევი სადენები ქაღალდის და ბოჭკოს იზოლაციით.  დენგამტარი შრე(ძარღვი) მრგვალი ან მართკუთხის ფორმის.

 

Абп

ქაღალდის ან ბოჭკოს იზოლაციის მოცემულ ჯგუფში შედის სადენები სპილენძის და ალუმინის შრეებით, რომელიც განკუთვნილია ელექტრული მანქანების შემოსახვევად.

    სახვევიანი სადენების ნომენკლატურა: 

 

sadenis marka

 

        saxvevis konstruqtiuli Taviseburebebi

АПБ 

 

saxveviani sadeni aluminis qaRaldis izolaciiT.

АПБД 

 

saxveviani sadeni aluminis orfenovani bambeulis izolaciiT.

 

АПСД 

 

saxveviani mavTuli aluminis orfenovani minaboWkovani izolaciiT.

ПБ 

saxveviani mavTuli spilenZis qaRaldis izolaciiT.

ПБД 

 

saxveviani sadeni spilenZis orfenovani bambeulis izolaciiT.

ПСД-1 

 

Asaxveviani  sadeni silenZis orfenovani izolaciiT, ututo(tutes GgareSe) boWkosgan dawebebiT da Termoreaqciuli laqis gaJRenTviT.

ПСДКТ 

 

saxveviani mavTuli spilenZis orfenovani izolaciiT aratutovani mina-

boWkosgan kaJbadorganuli laqis gaJRenTviT da DdawebebiT.

ПСДТ 

saxveviani sadeni spilenZis orfenovani izolaciiT Txeli minaboWkosgan 

dawebeBbiT da gaxureba(cecxl) gamZle laqiT gaJRenTviT.

Development By Aleko Gharibashvili