ელექტროსაიოზოლაციო მუყაო

ელექტროსაიზოლაციო მუყაო “ЭВ” 

ელექტროსაიზოლაციო მუყაო “ЭВ” 

 

                                                                                          


      ГОСТ 2824-86 გამოიყენება 90°c ტემპერატურის დროს საჰაერო გარემოში მუშაობისას ელექტროიზოლაციისათვის.

   ელექტროსაიზოლაციო მუყაო “Б’’ გამოიყენება დეტალების ელექტროიზოლაციისათვის ტრანსფორმატორებში, აპარატებში, აგრეთვე სხვა ზეთოვანშემვსებლიან ელექტრომოწყობილობებში 150°c  მუშა ტემპერატურის დროს. ელექტროტექნიკური მუყაო ასევე გამოიყენება მსუბუქ მრეწველობაში, მრუდსახაზავების დასამზადებლად, არქივში შესანახი დოკუმენტების შეკვრის თავსარქველებში, ხანგრძლივად შესანახი დოკუმენტებისთვის და ყოველდღიური მოხმარებისთვის გამოიყენება ელექტრომუყაო, ეგრეთ წოდებული ელექტროტექნიკური მუყაო.

   ელექტრომუყაო ЭВ მარკისა გათვალისწინებულია ელექტრომოწყობილობის იზოლაციისათვის საჰაერო გარემოში 90°c-მდე ტემპერატურის დროს.

    ЭКС მარკის ელექტროსაიზოლაციო მუყაო გამოიყენება ელექტრული იზოლაციის საერთო მიზნებისთვის.

   ЭКС მარკის ელექტროსაიზოლაციო მუყაო გათვალისწინებულია ავტომობილის სტარტერებისა და სხვა ავტოსატრაქტორო მოწყობილობების სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების ჭრილური იზოლაციისათვის.

    ელექტროიზოლაციური მუყაო მზადდება ფურცლებად და გრაგნილებად. 

გრაგნული ელექტრომუყაოს სისქე : 0,2-0,5 მმ.

ფურცლებიანი ელექტრომუყაოს სისქე : 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 მმ.

 

Development By Aleko Gharibashvili